top of page
 • Thủy Trần

5 bước quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Quản trị tài chính là một phần quan trọng trong việc thành công của doanh nghiệp. Bài viết này cung cấp 5 bước cơ bản để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả, bao gồm xác định mục tiêu tài chính, quản lý nguồn lực tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư và chi phí, quản lý rủi ro và theo dõi các hoạt động tài chính. Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của quản trị tài chính đối với doanh nghiệp ngay hôm nay!


I. Giới thiệu về Quản trị tài chính doanh nghiệp


Quản trị tài chính doanh nghiệp là một khía cạnh rất quan trọng của hoạt động kinh doanh, giúp đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững trong thời gian dài. Vì vậy, việc áp dụng các bước quản trị tài chính đúng đắn sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững và đạt được mục tiêu tài chính của mình. Dưới đây là 5 bước quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả mà bạn nên áp dụng:


II. Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính


Để tìm hiểu về các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và phân tích để xác định mục tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:


1. Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)


Phân tích SWOT là phương pháp phổ biến được sử dụng để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng cách phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp, bạn có thể xác định được những mục tiêu tài chính phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của doanh nghiệp.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

2. Phân tích PEST (Political, Economic, Social, Technological)


Phân tích PEST là phương pháp giúp bạn xác định các yếu tố về chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tìm hiểu các yếu tố này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể về môi trường kinh doanh và đưa ra quyết định tài chính phù hợp với tình hình thị trường.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Phân tích PEST (Political, Economic, Social, Technological)

3. Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis)


Phân tích đối thủ cạnh tranh là phương pháp giúp bạn xác định các đối thủ cạnh tranh và hoạt động kinh doanh của họ. Bằng cách phân tích các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể đưa ra những mục tiêu tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis)

4. Đánh giá tài chính (Financial Analysis)


Đánh giá tài chính là phương pháp giúp bạn đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó xác định được các mục tiêu tài chính phù hợp. Việc đánh giá tài chính bao gồm xem xét các chỉ số tài chính như doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, v.v... để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Đánh giá tài chính (Financial Analysis)

III. Bước 2: Lập kế hoạch tài chính


Để xác định nguồn lực tài chính cần thiết cho doanh nghiệp và tổ chức, quản lý các khoản chi phí cần thiết để đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:


1. Lập dự án kế hoạch tài chính (Financial Planning)


Lập dự án kế hoạch tài chính là phương pháp giúp bạn lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp. Bằng cách lập kế hoạch tài chính, bạn có thể xác định được số tiền cần thiết để đầu tư vào hoạt động kinh doanh và đưa ra các chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Lập dự án kế hoạch tài chính (Financial Planning)

2. Quản lý chi phí (Cost Management)


Quản lý chi phí là phương pháp giúp bạn kiểm soát chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh. Bằng cách quản lý chi phí, bạn có thể giảm thiểu chi phí không cần thiết và sử dụng tài nguyên tài chính một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Quản lý chi phí (Cost Management)

3. Điều chỉnh nguồn lực tài chính (Financial Restructuring)


Điều chỉnh nguồn lực tài chính là phương pháp giúp bạn sắp xếp lại nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để đáp ứng được mục tiêu kinh doanh. Việc điều chỉnh nguồn lực tài chính bao gồm tìm kiếm các nguồn lực tài chính mới, giảm thiểu chi phí không cần thiết và tăng cường quản lý tài chính để tạo ra nguồn lực tài chính đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Điều chỉnh nguồn lực tài chính (Financial Restructuring)

4. Đầu tư thông minh (Smart Investment)


Đầu tư thông minh là phương pháp giúp bạn đầu tư vào các hoạt động kinh doanh có tiềm năng sinh lời cao và đồng thời giảm thiểu rủi ro. Bằng cách đầu tư thông minh, bạn có thể tạo ra nguồn lực tài chính đủ để đáp ứng mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Đầu tư thông minh (Smart Investment)

IV. Bước 3: Đánh giá hiệu quả tài chính


Đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và chi phí là một yếu tố quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Việc đánh giá này giúp cho doanh nghiệp biết được các khoản đầu tư và chi phí nào mang lại lợi nhuận cao và có thể đóng góp vào mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là một số phương pháp đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và chi phí:


Tỷ lệ sinh lời (ROI): Đây là phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phổ biến nhất. Tỷ lệ sinh lời được tính bằng tổng lợi nhuận trên tổng số tiền đầu tư. Tỷ lệ sinh lời càng cao thì đầu tư càng hiệu quả.


Thời gian hoàn vốn (Payback Period): Đây là thời gian để thu hồi lại khoản đầu tư ban đầu. Thời gian hoàn vốn càng ngắn thì khoản đầu tư càng hiệu quả.


Giá trị hiện tại ròng (NPV): Đây là phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên giá trị tiền tệ hiện tại của các dòng tiền dự kiến trong tương lai. NPV càng cao thì đầu tư càng hiệu quả.


Sau khi đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và chi phí, doanh nghiệp cần đưa ra quyết định tài chính đúng đắn để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Việc đưa ra quyết định tài chính đúng đắn là quá trình phân tích, so sánh và lựa chọn giữa các phương án tài chính để đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Các bước cần thực hiện để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn gồm:

 • Đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp: Từ việc đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, quản lý có thể phân tích và đưa ra các phương án tài chính phù hợp.

 • Xác định các phương án tài chính: Từ việc xác định các phương án tài chính khả thi, quản lý có thể lựa chọn và so sánh các phương.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Đánh giá hiệu quả tài chính

V. Bước 4: Quản lý rủi ro tài chính


Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính là một phần quan trọng trong việc quản trị tài chính doanh nghiệp. Các rủi ro tài chính có thể bao gồm những thay đổi trong tỷ giá tiền tệ, thay đổi trong giá cả thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Dưới đây là một số cách để đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính cho doanh nghiệp:


1. Đánh giá các rủi ro tài chính


Phân tích kỹ lưỡng các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả yếu tố trong và ngoài nước.


Xác định và đánh giá các rủi ro tài chính dựa trên các tiêu chí như mức độ ảnh hưởng, xác suất xảy ra và tính khả thi để đối phó với rủi ro đó.


2. Quản lý các rủi ro tài chính


Đưa ra kế hoạch và chiến lược phù hợp để quản lý rủi ro tài chính.


Tìm kiếm các giải pháp bảo hiểm hoặc hợp đồng tài chính để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các rủi ro tài chính.


Tạo ra các dự trù kinh phí để đối phó với các rủi ro tiềm tàng, đặc biệt là khi các rủi ro này có thể gây thiệt hại lớn đến tài chính của doanh nghiệp.


Giám sát và cập nhật các kế hoạch quản lý rủi ro tài chính để đảm bảo tính hiệu quả và tính linh hoạt trong thời gian dài.


3. Đưa ra các chiến lược để giảm thiểu rủi ro quản trị tài chính doanh nghiệp


 • Tìm hiểu và nghiên cứu thị trường để dự đoán các thay đổi có thể xảy ra và phản ứng kịp thời.

 • Đưa ra các chiến lược đa dạng hóa đầu tư để giảm thiểu các rủi ro tài chính.

 • Hạn chế sử dụng các khoản vay để đầu tư và quản lý nợ một cách hợp lý.

 • Đánh giá lại các thỏa thuận với đối tác

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể trong thực tế mà các doanh nghiệp có thể gặp phải khi quản lý tài chính:

 • Mục tiêu tài chính của doanh nghiệp: Ví dụ, một công ty mới thành lập có thể có mục tiêu tài chính là tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí, trong khi đó một công ty lớn hơn có thể tập trung vào việc tăng cường lợi nhuận.

 • Tài trợ vốn: Ví dụ, khi một doanh nghiệp cần tài trợ vốn để mở rộng hoặc thực hiện một dự án mới, họ cần phải xác định nguồn tài chính thích hợp, như vay mượn từ ngân hàng hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư.

 • Chi phí và lợi nhuận: Ví dụ, khi một doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư vào một dự án mới, họ cần phải đánh giá chi phí và tiềm năng lợi nhuận của dự án để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn.

 • Rủi ro tài chính: Ví dụ, một doanh nghiệp có thể gặp phải rủi ro tài chính khi đối mặt với thị trường biến động hoặc khó khăn tài chính. Kế hoạch tài chính phải bao gồm các chiến lược để giảm thiểu rủi ro.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Quản lý rủi ro tài chính

VI. Bước 5: Theo dõi và cập nhật kế hoạch tài chính


Để theo dõi các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, trước hết bạn cần thiết lập một hệ thống quản lý tài chính hiệu quả, bao gồm việc thiết lập các báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Các báo cáo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp và giúp bạn theo dõi các khoản thu chi, lợi nhuận, tài sản và nợ phải trả.


Sau đó, bạn cần định kỳ (thường là hàng tháng hoặc hàng quý) kiểm tra và so sánh các báo cáo tài chính để đưa ra những nhận định, đánh giá và dự đoán về tương lai của doanh nghiệp. Việc đánh giá này sẽ giúp bạn phát hiện ra những điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kế hoạch điều chỉnh phù hợp.


Nếu như bạn phát hiện các hoạt động tài chính của doanh nghiệp không đạt được kết quả như dự kiến, bạn cần điều chỉnh kế hoạch tài chính để đảm bảo rằng doanh nghiệp đang hoạt động trong một môi trường tài chính ổn định. Bạn có thể điều chỉnh kế hoạch tài chính bằng cách thực hiện các biện pháp giảm chi phí, tăng doanh số bán hàng, tăng giá thành hoặc đầu tư vào các mảng kinh doanh mới.


Ngoài việc thường xuyên theo dõi và cập nhật kế hoạch tài chính, bạn cũng cần thường xuyên đánh giá và đưa ra các quyết định về việc sử dụng tài chính cho các mục đích khác nhau của doanh nghiệp, ví dụ như đầu tư vào công nghệ mới, mở rộng hoạt động kinh doanh hay chi trả lương cho nhân viên. Để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn, bạn cần đánh giá kỹ lưỡng tình hình tài chính và các rủi ro, cân nhắc các lựa chọn và đưa ra các quyết định phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Theo dõi và cập nhật kế hoạch tài chính

Trên đây là tóm tắt về 5 bước quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả, bao gồm xác định mục tiêu tài chính, quản lý nguồn lực tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư và chi phí, quản lý rủi ro và theo dõi các hoạt động tài chính. Quản trị tài chính là một phần quan trọng trong việc đạt được sự thành công của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng các bước cơ bản này, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và giảm thiểu rủi ro. Việc quản trị tài chính đúng cách không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thời gian dài mà còn giúp nó tăng trưởng và cạnh tranh trên thị trường.

0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page