top of page
Nền tảng Quản trị Doanh nghiệp tự động Kissflow
Nền tảng Quản trị Doanh nghiệp tự động Kissflow

Kissflow giúp tự động hóa quy trình

Kissflow Digital Workplace
Kissflow Digital Workplace

Kissflow helps automate the process

Tự động hóa quy trình doanh nghiệp
Tự động hóa quy trình doanh nghiệp

Một công cụ tự động hóa quy trình kinh doanh được thiết kế nhằm giảm chi phí vận hành bằng cách thay thế các tác vụ thủ công lặp đi lặp lại theo phương thức tự động hóa.

Business Process Automation
Business Process Automation

A business process automation tool designed to reduce operating costs by replacing repetitive manual tasks with automation.

Tự động hóa quy trinh mua hàng
Tự động hóa quy trinh mua hàng

Tự động hóa và minh bạch hóa toàn bộ quy trình mua hàng của doanh nghiệp giúp tối ưu hóa ngân sách mua hàng

Procurement Process Automation
Procurement Process Automation

Automate and make your entire purchasing process transparent to help optimize your purchasing budget.

bottom of page