top of page
Tài chính kế toán
Tài chính kế toán

Bằng cách đảm nhận vai trò của người giữ sổ sách của bạn, chúng tôi đảm bảo hoạt động tài chính của bạn được báo cáo đầy đủ và nhanh nhất. Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi tối ưu hóa quy trình kinh doanh của họ theo các tiêu chí sau: quản lý năng suất và năng suất, tuân thủ các quy định pháp luật và hoạt động minh bạch.

Finance - Accounting
Finance - Accounting

By taking on the role of your bookkeeper, we ensure your financial activity is reported as completely and as quickly as possible. We help our clients optimize their business processes according to the following criteria: efficiency and productivity management, regulatory compliance and transparent operations.

Kiểm soát tài chính
Kiểm soát tài chính

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở một mức độ cao hơn, chúng tôi là người kiểm soát tài chính của bạn. Ở giai đoạn này, hoạt động tài chính không phải là dịch vụ duy nhất chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu để lập kế hoạch tài chính: kiểm soát chi phí & quản lý phí hậu cần. Với các khách hàng khác nhau, chúng tôi cung cấp các giải pháp thích ứng phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.

Financial Control
Financial Control

We are your business's financial management at high level - financial controller. At this stage, financial operations are not the only service we offer. We provide our customers with the ultimate solutions for financial planning: cost control & logistics management. With different customers, we offer tailor-made solutions to your business model.

​Giám đốc tài chính thuê ngoài
​Giám đốc tài chính thuê ngoài

Chúng tôi là đối tác kinh doanh của bạn trong vai trò của “CFO thuê ngoài”. Mở rộng kinh doanh của bạn đáp ứng các bên liên quan và nhà đầu tư bổ sung, chúng tôi giúp bạn có được lòng tin của họ với chiến lược chuyên dụng của chúng tôi, với giá trị tăng trưởng - trung tâm.

Outsourced CFO
Outsourced CFO

We are your business partner in the role of “outsourced CFO”. Expand your business to meet additional stakeholders and investors, we help you gain their trust with our dedicated strategy, with growth value at the heart.

bottom of page