top of page
Quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhân sự tối ưu nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xây dựng sơ đồ tổ chức và tạo Mô tả công việc phù hợp. Điều này giúp cả nhân viên mới và phi hành đoàn thành viên trên boong có thể hiểu được vị trí và danh sách các nhiệm vụ của họ sẽ được thực hiện. Điều này để đảm bảo phạm vi công việc của họ được thực hiện tốt mà không có nhiều mối quan tâm.

Human Resource Management
Human Resource Management

We provide the most optimal HR solutions for small and medium businesses in building organizational charts and creating suitable Job Descriptions. This makes it possible for both new hires and crew members on deck to understand their position and list of tasks to be performed. This is to ensure their scope of work is well done without much concern.

KPI & PMS
KPI & PMS

Trong kinh doanh, phát triển có nghĩa là biết rõ về tốc độ phát triển. Chỉ số hiệu suất chính (KPI) giúp các tổ chức đạt được lợi ích 2 chiều: Nhìn lại việc hoàn thành khối lượng công việc hiện tại của họ và nhìn xa hơn vào chiến lược kinh doanh trong tương lai.

KPI & PMS
KPI & PMS

In business, growing means knowing the pace of growth. Key Performance Indicators (KPIs) help organizations achieve two-way benefits: Looking back at the completion of their current workload and looking beyond the business strategy into the future.

Chế độ lương thưởng
Chế độ lương thưởng

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí. Điều này đảm bảo khối lượng công việc hàng ngày của bạn được tiến hành hiệu quả, cùng với sự đảm bảo tốt nhất cho dịch vụ của chúng tôi: Tính minh bạch, kịp thời - hiệu quả. Nói cách khác, chúng tôi giúp đội ngũ kinh doanh của bạn nhận được những lợi ích tối đa cho hoạt động của họ, từ thanh toán đến bảo hiểm lao động.

Employee's Compensation & Benefit
Employee's Compensation & Benefit

We assist businesses in controlling costs. This ensures your daily workload is carried out efficiently, along with the best guarantee of our service: Transparency, timeliness - efficiency. In other words, we help your sales team get the most out of their operations, from payments to employee insurance.

bottom of page