top of page

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi giúp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống

và quản lý giúp khách hàng phát triển vượt bậc.

Quản trị tài chính

Chúng tôi cung cấp tư vấn Kinh doanh & Tài chính giúp tăng trưởng dựa trên nguồn lực có sẵn một cách hiệu quả nhất.

Quản trị nội bộ

Chúng tôi giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản trị và tự động hóa quy trình để tối ưu hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.

Quản trị nhân sự

Chúng tôi cung cấp các giải pháp văn phòng hỗ trợ cho lực lượng lao động kinh doanh của bạn, bao gồm: Kiểm soát chi phí nhân sự, Chính sách & quy trình nhân sự 

Hệ thống quản lý hiệu suất.

Tự động hóa quy trình

Phần mềm tự động hóa quy trình được tin dùng bởi hơn 10,000 đối tác toàn cầu, 160 quốc gia, hơn 1,000,000 người dùng.

Financial Management

We provide Business & Finance Consulting Services to grow your business based on available resource in the most effective way

Internal Management

We help to improve your business management system and automate processes to optimize business operations and reduce operational risks

Human Resource Management

We provide back office solutions for your business workforce, including: HR Cost Control, HR Policies & Processes Performance management system

Business Management System - Kissflow

Kissflow is process automation software trusted by over 10,000 global partners, 160 countries and over 1,000,000 users

bottom of page