Trái phiếu công ty: Tại sao chúng lại quan trọng và làm thế nào để bảo hiểm chúng?

Trái phiếu công ty là một phần quan trọng trong bảo mật tài chính của bất kỳ công ty nào. Chúng cung cấp sự ổn định và tăng trưởng mà các doanh nghiệp cần để tiếp tục hoạt động và chúng có thể giúp bảo vệ tài sản của bạn nếu xảy ra sự cố. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số lý do tại sao trái phiếu doanh nghiệp lại quan trọng như vậy, cũng như cách đảm bảo chúng.


Phần Giới thiệu

Phần 1. Trái phiếu công ty là một hình thức bảo đảm

Phần 2. Quy trình Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp là gì?

Phần 3. Giữ Trái phiếu Công ty an toàn

Phần 4. Cách Đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp

Phần 5. Cách Bảo đảm Trái phiếu Công ty.

Phần kết luận


Phần 1. Trái phiếu công ty là một hình thức bảo đảm


Trái phiếu công ty là một khoản vay do một công ty cung cấp cho các chủ nợ của mình. Công ty phải trả lại khoản vay cùng với lãi và gốc. Trái phiếu công ty được sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư, chẳng hạn như trên thị trường chứng khoán.


1.1 Lợi ích của Trái phiếu Doanh nghiệp là gì?


Trái phiếu công ty có một số lợi ích bao gồm:

  • Trái phiếu công ty có thể cung cấp bảo đảm cho các khoản nợ của các công ty

  • Trái phiếu công ty có thể làm tăng giá trị cổ phiếu của công ty

  • Có thể giúp bảo vệ khỏi suy thoái kinh tế

  • Có thể cung cấp một cách để các công ty huy động tiền bằng cách bán trái phiếu của họ


Trái phiếu công ty: Tại sao chúng lại quan trọng và làm thế nào để bảo hiểm chúng?
Nguồn: Internet

Phần 2. Quy trình Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp là gì?


2.1 Quy trình Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp


Quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu với việc xác định công ty phát hành và các cổ đông của công ty đó. Khi công ty phát hành đã được xác định, sơ đồ tổ chức và báo cáo tài chính của họ có thể được xem xét để xác định xem họ có đáp ứng tất cả các yêu cầu áp dụng cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp hay không. Nếu nhà phát hành đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc, thì thư mời nộp hồ sơ dự thầu sẽ được gửi đến các nhà thầu đủ điều kiện. Hồ sơ dự thầu được mời cho đến khi nhận được hồ sơ chào mua từ ít nhất một nhà thầu đáp ứng tất cả các điều kiện bắt buộc. Nếu không nhận được chào mua trong một khoảng thời gian nhất định, công ty phát hành có thể tiếp tục việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp mà không cần thêm bất kỳ đấu thầu hoặc mời chào nào.


Công ty phát hành sau đó sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông qua một quy trình đấu thầu trong đó các nhà thầu đủ điều kiện cạnh tranh để có cơ hội mua trái phiếu này. Quá trình đấu thầu sẽ bao gồm một quá trình thẩm định trong đó tất cả các nhà thầu phải cung cấp thông tin về mô hình kinh doanh, sức mạnh tài chính và các thông tin thích hợp khác của họ. Mục tiêu chung của quá trình này là đảm bảo rằng chỉ những đề xuất tốt nhất mới được công ty phát hành và các cổ đông của công ty phát hành lựa chọn để mua.


Sau khi các nhà thầu được lựa chọn đã được chọn, họ sẽ tiến hành đàm phán các điều khoản với công ty phát hành và cổ đông của họ.


Sau khi công ty phát hành và các cổ đông của họ đã đồng ý với các điều khoản, quá trình đấu thầu sẽ bắt đầu. Quá trình đấu thầu sẽ bao gồm một quá trình thẩm định trong đó tất cả các nhà thầu phải cung cấp thông tin về mô hình kinh doanh, sức mạnh tài chính và các thông tin thích hợp khác của họ. Mục tiêu chung của quá trình này là đảm bảo rằng chỉ những đề xuất tốt nhất mới được công ty phát hành và các cổ đông của công ty phát hành lựa chọn để mua.


Sau đó, chào mua công khai sẽ được gửi đến các nhà thầu đủ điều kiện, những người sẽ cạnh tranh để có cơ hội mua trái phiếu. Hồ sơ dự thầu sẽ được mời cho đến khi nhận được hồ sơ chào mua từ ít nhất một nhà thầu đáp ứng tất cả các điều kiện bắt buộc. Nếu không nhận được chào mua trong một khoảng thời gian nhất định, công ty phát hành có thể tiếp tục việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp mà không cần thêm bất kỳ đấu thầu hoặc mời chào nào.


Trái phiếu công ty: Tại sao chúng lại quan trọng và làm thế nào để bảo hiểm chúng?
Nguồn: Internet

Phần 3. Giữ Trái phiếu Công ty an toàn


Mục đích của trái phiếu doanh nghiệp là cung cấp cho công ty sự an toàn tài chính trong trường hợp phá sản hoặc các sự kiện không lường trước khác. Để đảm bảo rằng những trái phiếu này có hiệu quả và bảo vệ khoản đầu tư của bạn, điều quan trọng là phải hiểu chi tiết cụ thể của chúng và tìm hiểu về cách chúng hoạt động.


Nói chung, trái phiếu doanh nghiệp được coi như chứng khoán, nghĩa là chúng có thể được