5 chức năng tiêu biểu của quản trị doanh nghiệp 2021

Quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành và điều khiển các hoạt động công ty một cách ăn khớp, nhất quán và duy trì tính ổn định trong doanh nghiệp.Thông thường các bộ phận có thể tham gia vào việc quản trị doanh nghiệp bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát cũng như những người liên quan khác của công ty, tuỳ thuộc vào cơ chế quy định trong cơ cấu luật lệ của mỗi doanh nghiệp. Nhìn chung việc quản trị doanh nghiệp sẽ có 5 chức năng cơ bản sau đây:

Hoạch định

Hoạch định là định hướng mục tiêu và xác định hướng đi cho doanh nghiệp trong gian cụ thể ở tương lai. Việc hoạch định này cần sự xây dựng một bản kế hoạch hành động chi tiết và hợp lý đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả công ty từ các cấp lãnh đạo, nhà quản trị và nhân viên.

Hơn hết hoạch định phải phù hợp và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp cũng như sự linh hoạt của nhân sự để đảm bảo việc thực hiện, triển khai diễn ra thống nhất và thuận lợi.

Tổ chức

Việc sở hữu một cơ cấu tổ chức tốt là yếu tố bắt buộc trong mỗi doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp c