top of page
NYC Skyline BW

Tổng quát

Với kinh nghiệm quản trị Tài chính cho Doanh nghiệp khi hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi phát triển và đạt được hiệu quả kinh doanh nhất định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ theo từng yêu và là đối tác kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững bao gồm;

- Kiểm soát chi phí và ngân sách

- Quản trị dòng tiền

- Chiến lược hoạch định thuế

- Tối ưu hóa chi phí và duy trì tăng trưởng

- Kế hoạch kinh doanh hàng năm

 

Kế toán

Bằng cách đảm nhận vai trò của người giữ sổ sách của bạn, chúng tôi đảm bảo hoạt động tài chính của bạn được báo cáo đầy đủ và nhanh nhất. Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi tối ưu hóa quy trình kinh doanh của họ theo các tiêu chí sau: quản lý năng suất và năng suất, tuân thủ các quy định pháp luật và hoạt động minh bạch.

Kiểm soát tài chính

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở một mức độ cao hơn, chúng tôi là người kiểm soát tài chính của bạn. Ở giai đoạn này, hoạt động tài chính không phải là dịch vụ duy nhất chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu để lập kế hoạch tài chính: kiểm soát chi phí & quản lý phí hậu cần. Với các khách hàng khác nhau, chúng tôi cung cấp các giải pháp thích ứng phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.

Giám đốc tài chính

Cao hơn một cuộc thảo luận kinh doanh là một chiến lược kinh doanh dài hạn. Khả thi để thực hiện, nó đòi hỏi một người đứng đầu về tài chính. Trong trường hợp này, chúng tôi là đối tác kinh doanh của bạn trong vai trò của “CFO ảo”. Mở rộng kinh doanh của bạn đáp ứng các bên liên quan và nhà đầu tư bổ sung, chúng tôi giúp bạn có được lòng tin của họ với chiến lược chuyên dụng của chúng tôi, với giá trị tăng trưởng - trung tâm.

GIẢI PHÁP KINH DOANH & TÀI CHÍNH

bottom of page