top of page
Graphs

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

Linh Lê.jpg
Linh Lê

Senior Consultant - Director


Over 15 years of financial experience, including 8 years of holding managerial positions in foreign insurance groups, Prudential as well as management positions in leading domestic companies such as Novaland, Dat Viet Group Holdings, Dong Tay Promotion company. Linh joined with major financial consulting firms to participate in the project of building and improving processes for businesses, thereby building a governance framework for

enterprise.

Linh Lê.jpg
Tâm Bùi

Senior consultant


Joined TL-C after graduating from Hoa Sen University, majoring in accounting.

With 5 years of experience in the field of financial accounting and a chief accountant degree, Tam has made certain contributions to our clients.

Linh Lê.jpg
Tiên Nguyễn

Finance Consultant


Joining TL-C after graduating from HUFLIT, majoring in accounting, Tien joined TL-C's clients in financial management with her expertise and professionalism, Tien helped clients achieve their financial goal

Linh Lê.jpg
Oanh Lâm

Senior Consultant


With almost 20 years of experiences in the field of finance and holding key position in leading media and entertainment company in Vietnam, Oanh has great experience in ERP implementation and as Finance Controller that could add value to our clients in their day to day business for better performance

Linh Lê.jpg
Sơn Trần

Senior consultant


Joined TL-C after graduating from University of Economics - Law - VNU City. HCM, major in Law.

With 2.5 years of experience in the legal sector, Son makes a certain contribution to our clients.

Linh Lê.jpg
Thịnh Hoàng

Senior Consultant


Professional experience in Finance (7 years), Media (5 years) with sharp analysis ability combined with proficient use of supporting softwares such as Excel, Tableau.

Previously worked at the Finance department of Dat Viet VAC Group, the Finance department of Novaland Group and the Communication Analysis department of R3 Vietnam.

Linh Lê.jpg
Ngọc Hồ

Finance Consultant


Joining TL-C right after graduating from the University of Economics of Ho Chi Minh City majoring in Corporate Accounting, and as a financial advisor, Ngoc assists clients in financial and real management. show work and bring value in controlling customers' finances.

Linh Lê.jpg
Linh Lê

Giám Đốc Tư Vấn


Hơn 15 năm kinh nghiệm về tài chính, trong đó có 8 năm giữ các vị trí quản lý trong tập đoàn bảo hiểm nước ngoài, Prudential cũng như vị trí quản lý trong các công ty đầu ngành trong nước như Novaland, Tập đoàn Đa phương tiện Đất Việt VAC, công ty Đông Tây Promotion. Linh cùng với các công ty tư vấn tài chính lớn tham gia vào dự án xây dựng và cải tổ quy trình cho doanh nghiệp, từ đó, xây dựng khung quản trị cho

doanh nghiệp.

Linh Lê.jpg
Tâm Bùi

Chuyên viên tư vấn cao cấp


Gia nhập TL-C sau khi tốt nghiệp tại Đại học Hoa Sen, chuyên ngành kế toán.

Với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính và bằng kế toán trưởng, Tâm có những đóng góp nhất định cho khách hàng của chúng tôi.

Linh Lê.jpg
Tiên Nguyễn

Chuyên viên tư vấn tài chính


Gia nhập TL-C sau khi tốt nghiệp đại học HUFLIT chuyên ngành kế toán, Tiên đã tham gia công việc quản lý tài chính cho các khác hàng của TL-C với chuyên môn và sự chuyên nghiệp của mình, Tiên đã giúp khách hàng đạt được kết quản về quản lý tài chính.

Linh Lê.jpg
Oanh Lâm

Chuyên viên tư vấn cao cấp


Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - kế toán, trong đó Oanh đã giữ những vị trí quan trong tại các công ty truyền thông giải trí TKL, Dong Tay và tham gia trong quá trình chuyển đổi số cũng như triển khai ERP tại doanh nghiệp. Với kinh nghiệm phong phú, Oanh sẽ đem đến những cải tiến và đóng góp đáng kể cho khách hàng

Linh Lê.jpg
Sơn Trần

Chuyên viên tư vấn cao cấp


Gia nhập TL-C sau khi tốt nghiệp tại Đại học Kinh Tế - Luật - ĐHQG TP. HCM, chuyên ngành Luật.

Với 2,5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Sơn có những đóng góp nhất định cho khách hàng của chúng tôi.

Linh Lê.jpg
Thịnh Hoàng

Chuyên viên tư vấn cao cấp


Có kinh nghiệm chuyên môn về Tài chính (7 năm), Truyền thông (5 năm) cùng với khả năng phân phân tích nhạy bén kết hợp sử dụng thành thạo các mềm hỗ trợ như Excel, Tableau.

Từng công tác tại bộ phận Tài chính của Tập Đoàn Đất Việt VAC, bộ phận Tài chính của Tập đoàn Novaland và bộ phận Phân tích truyền thông của R3 Việt Nam.

Linh Lê.jpg
Ngọc Hồ

Chuyên viên tư vấn tài chính


Tham gia TL-C ngay sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, và với vai trò là chuyên viên tư vấn tài chính, Ngọc đã hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý tài chính và thực hiện công việc và đem lại giá trị trong việc kiểm soát tài chính của khách hàng.

bottom of page